Reklamácia a vrátenie tovaru

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: Róbert Rajtuk, Lehôtka 88, 985 11 Lehôtka (e-mail: info@citajme.sk). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám zaslali, alebo si ho môžete stiahnuť tu.
Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.citajme.sk alebo e-mailu na adresu info@citajme.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Postup vrátenia tovaru do 14 dní (Odstúpenie od zmluvy)

 1. Jednoznačným vyhlásením nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Najrýchlejší spôsob je napísať nám e-mail na adresu info@citajme.sk. Prijatie odstúpenia Vám obratom potvrdíme.

 2. V prípade záujmu si môžete vytlačiť a vyplniť "Formulár pre vrátenie a reklamáciu tovaru". Vyplnený formulár nám môžete zaslať emailom na adresu info@citajme.sk alebo ho pribaliť k tovaru. Nie je Vašou povinnosťou uvádzať dôvod vrátenia tovaru. Ak ho však uvediete, informáciu využijeme na zlepšenie našej ponuky a služieb.

 3. Tovar bezpečne zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil, a odošlite nám ho doporučene na adresu:

  Róbert Rajtuk
  Lehôtka 88
  985 11 Lehôtka

  Odporúčame Vám uschovať si podací lístok do doby doručenia zásielky na našu adresu, pre potreby prípadnej reklamácie u prepravcu. Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca. Stav dodania zásielky si môžete skontrolovať u prepravnej spoločnosti. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

 4. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom.

 Podrobné podmienky vrátenia tovaru nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach v článku VI.

REKLAMÁCIA TOVARU

Pokiaľ doručený tovar nie je v poriadku, môžete ho u nás reklamovať do 24 mesiacov od zakúpenia.

 Postup reklamácie tovaru

 1. O zistenej vade nás bezodkladne informujte, najlepšie e-mailom na adrese info@citajme.sk.

 2. Vytlačte si a vyplňte Reklamačný protokol , v ktorom uvediete popis závady.

 3. Tovar bezpečne zabaľte tak, aby sa pri preprave dodatočne nepoškodil, a zašlite nám ho spolu s vyplneným formulárom doporučene na adresu:

  Róbert Rajtuk
  Lehôtka 88
  985 11 Lehôtka

 4. Odporúčame Vám uschovať si podací lístok do doby doručenia zásielky na našu adresu, pre potreby prípadnej reklamácie u prepravcu. Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca. Stav dodania zásielky si môžete skontrolovať u prepravnej spoločnosti. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Poštové náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru na našu adresu nevraciame.

 5. Lehota na vybavenie reklamácie (t.j. odovzdanie opraveného výrobku alebo výmena výrobku za bezvadný alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku alebo vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie) je 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia tovaru predávajúcemu na vyššie uvedenú adresu (§122 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

Podrobné podmienky reklamácie tovaru nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach v článku VII.